Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Zákon č. 67/2017 sb., kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované 
způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů

V letošním roce byla schválena novela zákona o podmínkách vzdělávání. Zákon bude platný od 1.7.2017

Pro náš obor je jediná významná změna a to že název certifikovaný kurz se mění na  NÁSTAVBOVÝ OBOR.

Změny v zákonu se dotýkají hlavně základních oborů. Přesto uvádím některé části, které se týkají i našeho nástavbového oboru.

           

IPVZ – ministerstvem pověřen organizací pro zajištění postgraduální přípravy lékařů – pověření k výkonu některých činností, hlavně orgnizací a administrací postgraduálního vzdělávání.

 

Vyhláška upřesňuje některé termíny převážně v základních oborech na základě absolvovaného vzdělávání:

            Odborná způsobilost – po získání kmene,

            Specializovaná způsobilost - po atestaci v základní oboru,

            Zvláštní specializovaná způsobilost – po atestaci z nástavbového            oboru.

Akreditace pracoviště – komisi jmenuje a odvolává  ministr zdravotnictví na návrh ČLK, LF, MZ  z návrhů odb. společností. Komise má lichý počet členů a funkci je možné vykonávat opakovaně.

Komise posuzuje: žádost o akreditaci, odejmutí akreditace, obsah vzdělávacích programů, navrhuje obsah závěrečné zkoušky nástavbového oboru, může si vyžádat návrhy otázek pro závěrečnou zkoušku. Akreditace se uděluje maximálně na 5 let.

 

Vzdělávací rady jmenuje a odvolává ministr, 3 zástupci jsou jmenovaní ministerstvem, 2 odbornou splečností, 2 zástupci ČLK, 2 zástupci navržení všemi fakultami. Rada projednává strukturu vzdělávacích programů, obsah vzdělávacích programů. Předkládá vzdělávací programy ke schválení MZ, doporučuje vznik  a zánik specializačních i nástavbových oborů, nebo funkčních kurzů. Doporučuje k řešení odborných sporů mezi jednotlivými akreditačními komisemi (str. 735)

Akreditované zařízení je povinno v rámci akreditace

  1. uskutečňovat vzdělávání podle vzdělávacího programu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí o udělění akreditace
  2. zajistit absolvování všech součástí vzdělávacího programu
  3. doložit do 30dnů ministerstvu splnění kriterií
  4. vést dokumentaci o vzdělávání, seznam účastníků, vést a uchovávat dokumentaci podle zákona.
  5. Evidence docházky účastníků vzdělávání
  6. Do 10 dnů oznámit ministerstvu každou změnu podmínek.

 

            Garant oboru akreditovaného zařízení (738) – přidělí školitele účastníkům.  Školitelem může být pouze zdravotnický prcovník se zvláštní specializovanou způsobilostí s minimálně roční praxí po získání  zvláštní specializované způsobilosti v oboru, ve kterém provádí vzdělávání

Školitel dohlíží  na odbornou stránku výkonu, prověřuje průběžně teoretické a praktické dovednosti

            Nástavbový obor (739) – vzdělávání na akreditovaném  zařízení minimálně rok. Celodenní příprava nebo rozvolněná, nesmí být nižší než je polovina  stanovené týdenní pracovní doby s dodržení celkové doby 1rok. Výjimku na základě písemné žádosti  - uděluje MZ (740) o započtení odborné praxe na neakreditovaném pracovišti, které splňuje podmínky akreditovaného pracoviště – lze započíst max 1/5 stanovené délky vzdělávání v příslušném nástavbovém oboru

Lze započíst část již dříve absolvovaného specializačního vzdělávání, vzdělávání v jiném oboru nebo praxe v cizině, ale pouze v minulých 10 letech. Stáže jsou v pracovněprávním vztahu, povinná účast na všech úkonech

Žádost  zařazení do oboru se podává na ministerstvo nebo IPVZ.

Zkušební řád nástavbového oboru v závěrečné zkoušce, jejíž součástí u nástavbového oboru algeziologie je  závěrečná práce.

 

Funkční kurz – prohloubení znalostí a dovedností lékaře. Návrh na vznik funkčního kurzu se předkládá akreditační komisi (741 §21i, j, k, l, )

Délka funkčního kurzu je minimálně 1 měsíc, max 6 měsíců. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou před komisí, kterou schvaluje MZ

 

Zvláštní odborná způsobilost lékaře získaná před dnem nabité účinnosti tohoto zákona zůstává nedotčena.

Lékaři zařazení do oboru podle zákona 95/2004 dokončí vzdělávání podle tohoto zákona do dne nabytí účinnosti tohoto zákona 67 ze dne 31.1.2017.

Zákon nabývá účinnosti 1.7.2017

 

 

Poznámky k podmínkám vzdělávacího programu. Program je k disposici na internetových stránkách MZ a IPVZ pod oborem algeziologie  - vzdělávací programy. Zde jsou uvedeny i starší vzdělávací programy a samozřejmě nové. V našem programu se novelou zákona 95/2004 nic nemění.

 

  • Povinná praxe 12 měsíců (akreditované pracoviště s prokazetelnou léčbou bolesti), max. 10měsíců v oborech vyjmenovaných ve vzdělávacím programu.  Minimálně 2měsíce musí být absolvovány na akreditovaném pracovišti algeziologie.

            Strana 2.  Vzdělávacího programu

  • Žádný kmen pro nástavbový obor není. Kmen je součást specializačního vzdělávání v základním oboru.
  • Atestační práce: kasustika, souhrnný článek 5-10 stránek nebo článek nejméně 5 stran v recenzovaném časopise. Během atestace obhajoba práce.

 

  • Garance podle zákona garantuje vzdělávání na akreditovaném pracovišti. Může být např. atestovaný lékař z ambulance bolesti garantuje vzdělávání na akreditovaném anesteziologickém pracovišti (1x za měsíc konzultuje se školencem.). Určuje školitele na akreditovaném pracovišti, někdy se obě funkce překrývají.

Nikde není psáno, že by měl garantovat pracoviště, kde není nikdo s atestací v nástavbovém oboru algeziologie, bez přihlášení do oboru a zahájení předatestačního vzdělávání. Může garantovat, případně dělat školitele lékaři v přípravě na atestaci.

 

MUDr. Dana Vondráčková

Vedoucí subkatedry algeziologie  IPVZ

Ambulance pro léčbu bolesti při neurochirurgii a neuroonkologii 

ÚVN Praha Střešovice

e – mail: dvondr45@gmail.com

 

Přihlášky do kurzů na stránkách IPVZ,

Přihlášky do oboru a k testu a atestaci na studijním oddělění : Mgr. E. Drášilová

Veškeré kontakty na strákách  www.ipvz.cz