Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP dne 19.5.2017 v Mikulově

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP dne 19.5.2017 v Mikulově

 

1.) Přítomni: Cvrček, Gabrhelík, Hakl L., Hakl M., Hřib, Kozák, Kulda, Lejčko, Neradilek, Popperová, Prokop, Rokyta, Valenta, Vondráčková, Vrba

Omluveni: Nehasilová, Opavský, Urgošík

 

2.) Byli přijati tito noví členové: MUDr. Michal Matias, MUDr. et Bc. Jiří Běhounek;

zrušení členství: MUDr. Ladislav Kabelka, MUDr. Ivana Rešková.

 

Dle výsledků hospodaření z roku 2017 ozdravil zisk z Č-S dialogů ve Zlíně rozpočet naší společnosti, který se nyní pohybuje v plusových hodnotách.

 

3.) Žádost o poskytnutí slevy na členský příspěvek v SSLB nebyla odsouhlasena na základě dřívějšího usnesení výboru spol., že slevy na členských příspěvcích nebudou poskytovány. Částka je přiměřená, i vzhledem k odběru časopisu Bolest zdarma pro členy odborné společnosti.

 

4.) Byly znovu připomenuty zásady vzdělávacího programu o nástavbových oborech, na které jsou časté dotazy zájemců o atestaci. Bylo doporučeno shlédnutí vzdělávacího programu na webových stránkách IPVZ, zejména dodržování definovaných předepsaných pobytů v základních oborech a na akreditovaném pracovišti.

 

5.) Byla komentována novela zákona 95/2004, která vejde v platnost 1.7.2017. Oba tyto body (4 a 5) budou předmětem samostatného sdělení MUDr. Vondráčkové v časopisu Bolest.

 

6.) Dialogy o bolesti 2018 se budou konat v Praze (dle dřívějšího usnesení výboru). Z navržených kongresových prostor byly vybrány: 1. Hotel Duo v Praze 9, jako 2. varianta Hotel Top v  Praze 4. Termín i přesná specifikace bude ještě upřesněny po jednání s organizační agenturou CBT.

 

7.) Atestace v algeziologii budou probíhat 5.6.2017, jsou přihlášeni 4 lékaři: MUDr. Hanzlová, MUDr. Krsičková, MUDr. Matias a MUDr. Prchlík.

 

8.) Dle sdělení prof. Rokyty je po dlouhé době převis nabídky článků do časopisu Bolest. Tato situace je vítána vzhledem k možnosti širšího výběru článků k publikaci.

 

9.) Publikační činností v časopise AIM se zabývá doc. Gabrhelík. Aktuálně s prim. Lejčkem připravují článek o využití kortikosteroidů v intervenční algeziologii.

 

10.) Sekce SSLB (intervenční algeziologie a neuromodulační) společně připravují

V. Neuromodulační den na 1.12.2017, který se bude konat ve FN Motol, Praha 5, v plánu je pozvání zahraničních řečníků. Konference by se měla zabývat neuromodulacemi a ostatními intervenčními postupy.

 

11.) Dle sdělení prim. M. Hakla a členů výboru se výrazně zlepšila úroveň stránek SSLB. Příspěvky a návrhy na uveřejnění materiálu na stránky je možné zasílat přímo prim. M. Haklovi, který je po odsouhlasení obratem uveřejní. Na stránkách budou též uveřejněny prezentace z Jarních seminářů o bolesti a z V.Neurmodulačního dne.

 

12.) Prof. Rokyta přednesl příspěvek o cenách za publikace 2016. Na jednu cenu byl navržen článek skupiny MUDr. Vlachové, do kategorie nejlepší kniha byla navržena publikace sester Raudenských. Recenzi a její hodnocení provedl prof. Opavský.

 

13.) MUDr. Popperová navrhla možnost informačních materiálů pro edukaci pacientů, odborné, i laické veřejnosti. Bude vytvořen návrh, který bude připomínkován výborem SSLB a výsledek následně uveřejněn v časopisu Bolest.

 

14.) MUDr. Š. Kozák byl pověřen výborem SSLB k účasti na kongresu EFIC v Kodani coby zástupce ČR (věkový limit je do 32 let) při mítinku na organizované plavbě lodí. Náklady požadované EFIC si nominovaný uhradí.

 

15.) V Seznamu zdravotních výkonů byly již vydány nové kódy za odbornost 710, bohužel dosud nebyly nasmlouvány ze strany pojišťoven se zdravotnickými zařízeními. V červnu proběhne jednání zástupců VZP a SSLB (Kozák, Lejčko, Rokyta). Výsledek jednání o podmínkách nasmlouvání nových kódů bude sdělen členům SSLB v nejbližším možném termínu.

 

16.) Nejbližšími akcemi pod záštitou SSLB jsou Jarní semináře o bolesti s tématem „bolesti zad“ konající se dne 6.6.2017 ve FN Motol, dále pak V. Neuromodulační den (viz. bod 10).

 

17.) Jednání Vědecké rady ČLK a předsedů oborových komisí VR ČLK, které se konalo dne 27.4.2017 v hotelu Golf v Praze, se za SSLB zúčastnil MUDr. Vrba. Závěr z vnitřního připomínkového řízení z minulého jednání (23.3.) - vyhláška o nástavbových oborech: ČLK stále požaduje doplnění oboru traumatologie mezi obory, jejichž absolvování je předpokladem pro zařazení do nástavbového oboru algeziologie. Předseda ČLK M. Kubek ukázal na problémy, komplikující práci lékařů, je to stále podceňování ambulantního provozu oproti nemocničnímu a zejména projekt eRecept, který by měl  fungovat od 1.1.2018, ČLK s projektem nesouhlasí. Předseda VR ČLK Z. Mrozek komentoval zákon o univerzitních nemocnicích, shrnul výsledky práce za uplynulý rok a informoval o novele zákona č. 95/2004Sb. O postgraduálním vzdělávání lékařů. Diskuzi vyvolala problematika odborného dozoru-dohledu u neatestovaných lékařů (dle nové vyhlášky). Jedná se o časovou dostupnost školitele, který dozor (dohled) provádí, ČLK navrhuje tuto dostupnost upravit dle odborností.

 

18.) SSLB byla oslovena ze strany EFIC k nominaci zástupce odborné společnosti do výboru EFIC. Výborem byla zvolena MUDr. Popperová. Nominace bude nahlášena na sekretariát EFIC.

 

19.) Skupina autorů-algeziologů, i z jiných specializací se podílí na vydání knižní publikace Opioidy pod vedením editorů doc. Kozáka, MUDr. Lejčka a MUDr. Vrby. Kniha by měla být vydána ke konci letošního roku, pokud budou dodrženy všechny termíny.

 

20.) Příští schůze výboru a revizní komise SSLB se bude konat v průběhu IX. Česko-Slovenských dialogů o bolesti v Banské Bystrici 5. nebo 6.10.2017, přesný termín a čas bude členům výboru a RK včas upřesněn po domluvě s organizátory kongresu.

 

 

Zapsal: MUDr. Ivan Vrba, Ph.D.

Kontrola a úpravy zápisu: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D., Arika Yvonne Nehasilová

Schválení zápisu: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.