Přejete si vstoupit na stránky s lékařským obsahem?.

ANO NE

Zápis ze schůze SSLB 18.1.2017

 

Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB 18.1.2017, Praha

 

 

1.) Přítomni: Hřib, Kozák, Kulda, Lejčko, Neradilek, Popperová,  Rokyta, Urgošík, Valenta, Vondráčková, Vrba

Zápis : Nehasilová

Omluveni: Cvrček, Gabrhelík, Hakl L., Hakl M., Opavský, Prokop

 

2.) Byla přijata nová členka-MUDr. Pavla Burdová (Beroun). Zrušení členství: MUDr. Ladislav Bartoš, doc. MUDr. Václav Fessl, CSc. (zemřel); dále MUDr. Běťák, MUDr. Praskač, MUDr. Raidová, PhDr. Raudenská, MUDr. Burša, MUDr. Chmelíková, MUDr. Nedělová, MUDr. Skalková. Množství členství bylo zrušeno z důvodu opakovaného nehrazení členských příspěvků.

 

Hospodaření: byl zpracován orientační rozpočet SSLB na rok 2017 s příjmy převyšujícími výdaje. Výsledek hospodaření za uplynulý rok ještě není znám, vzhledem k úspěšnosti XVIII. Dialogů o bolesti se však očekává kladný výsledek.

 

3.) XVIII. Dialogy o bolesti byly velice úspěšné z finančního i odborného hlediska. K finanční úspěšnosti významně pomohly sponzorské dary i činnost organizační agentury. Odborná úroveň byla zajišťována jak ze strany organizačního výboru-pořádáním USG workshopu (doc. Gabrhelík), tak i díky aktivitě vědeckého výboru pod vedením prim. Lejčka. Zahraniční účastníci přednášeli nejen v hlavním bloku programu, ale i na firemních workshopech. Velmi přínosné byly také prezentace slovenských účastníků. Dostalo se nám i kladné zpětné vazby od účastníků kongresu, kterých bylo registrováno bezmála 300. Zpráva z průběhu kongresu bude vydána v časopise Bolest.

 

4.) Ministerstvo zdravotnictví zvažuje snížit v rámci specializačního vzdělávání počet atestačních oborů. Mimo jiná opatření je úvaha o opětném sloučení oborů  Algeziologie a Paliativní medicína. Výbory Společnosti pro studium a léčbu bolesti ČLS JEP a České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP k tomuto sloučení vydaly společné záporné stanovisko.

 

5.) IX. Sympozium o léčbě bolesti se bude konat ve dnech 21.-22.4.2017 v brněnském Hotelu Voroněž I. Hlavními tématy budou: Chronická migréna, Komorbidity migrény, Atypické bolesti hlavy - kazuistiky, Úskalí farmakoterapie u bolestí hlavy, Intervenční techniky u bolestí hlavy, Orofaciální bolest, Novinky v léčbě neuropatické bolesti, Novinky ve farmakoterapii bolesti, Varia. Z naší společnosti jsou členy vědeckého výboru kongresu: doc. Gabrhelík, MUDr. Hřib, doc. Kozák, prof. Rokyta, MUDr. Vondráčková, MUDr. Vrba; členem organizačního výboru pak prim. M. Hakl. Od členů výborů je očekávána aktivní účast na kongresu.

 

6.) MZČR jmenovalo akreditační komisi: MUDr. Vondráčková, doc. Kozák, prim. Hakl M., MUDr. Mrozek , MUDr. Hrubešová. Předsedkyní AK byla zvolena MUDr. Vondráčková, místopředsedou doc. Kozák.

Žádosti o reakreditaci zatím zaslaly FN Motol, FN Olomouc, FN Plzeň a VFN Praha. Ke všem žádostem je nutno ještě dodat doplňující materiály. které vytvoří MUDr. Vondráčková, ta také  apeluje na akreditovaná pracoviště - je třeba zkontrolovat platnost akreditace, popř. požádat o reakreditaci.

 

7.) V prosinci 2016 odatestovalo 5 lékařů. Celkově se zlepšuje připravenost atestujících lékařů i kvalita jejich atestačních prací. Připravuje se digitální archivace atestačních prací všech oborů. Vhodné by též bylo uvedení atestačních prací na stránkách SSLB.

V březnu 2017 bude výročí 20 let od založení subkatedry Algeziologie v IPVZ. Tomuto výročí bude věnováno i 15. Setkání algeziologů v Mikulově konající se ve dnech 19.-20.5.2017. pod záštitou SSLB.

 

8.) V loňském roce vyšla 4 čísla časopisu Bolest + 2 suplementa, proběhly i změny v redakční radě, novými členy se stali MUDr. Fricová a prim. Neradilek. Časopis Bolest letos oslaví 20 let od svého založení. Bylo vysloveno blahopřání  šéfredaktorovi časopisu prof. Rokytovi.

 

9.) V časopisu AIM, kde vede publikování příspěvků z algeziologie doc. Gabrhelík, byl vydán článek o nesteroidních antirevmaticích autora doc. Gabrhelíka. MUDr. Lejčko s doc. Gabrhelíkem do časopisu připravují článek o problematice závislostí.

 

10.) 1.1.2017 byl vydán nový SZV (Seznam zdravotních výkonů), kde vyšly nové kódy odbornosti 710 (697) (algeziologie). Jedná se o skupinu sedmi kódů na invazivní výkony pod rozdílnými technikami navigace. Druhá skupina pěti vytvořených kódů se týká neurostimulačních výkonů. Předseda SSLB vyjádřil členům Pracovní skupiny pro zdravotní pojištění (ve složení doc. Kozák, MUDr. Lejčko, MUDr. M. Hakl, MUDr. Popperová, doc. Gabrhelík) poděkovaní za dlouhodobě vynakládané úsilí při vytváření a prosazování těchto kódů na půdě zdravotních pojišťoven a na pracovních skupinách na MZ ČR.

 

11.) Práce sekcí SSLB : NMS SSLB plánuje jednání s pojišťovnami o aktualizaci starých kódů pro hlubokou mozkovou stimulaci. NMS SSLB a SIA SSLB zvažují společné pořádání odborné konference, možným termínem je listopad 2017.

 

12.) Nové internetové stránky naší společnosti jsou plně v chodu na doméně www.SSLB.cz . Případné materiály k uveřejnění je třeba zasílat na email šéfredaktora MUDr. Marka Hakla, Ph.D., který je po zhodnocení bude operativně uveřejňovat.

 

13.) Prof. Rokyta napsal zprávu a článek o kanabinoidech do Zpravodaje EFIC, který vyjde 10.2.2017.

 

14.) V roce 2016 byly skupinou autorů ze SSLB vydány Metodické pokyny pro farmakoterapii bolesti. Byly vydány jako suplementum časopisu Bolest a je možné je zdarma využít pro potřeby zdravotnických zařízení (vnitřní webové stránky atp.).

 

15.) Pracovní skupina pro léčebné konopí SSLB zpracovává stanovisko pro zdravotní pojišťovny navrhující pro léčbu bolesti v případech definovaných na základě Vyhlášky č. 235/2015 Sb. hradit léčebné konopí předepsané specialistou do výše 50 gramů měsíčně bez nutnosti žádat revizního lékaře, dále hrazení dávky vyšší než 50 g na základě individuální žádosti reviznímu lékaři příslušné pojišťovny, dále uhrazení alespoň 50% nákladů na certifikovaný vaporizer registrovaný u SUKL a náklady na spotřební materiál k vaporizaci z důvodu zlepšení dostupnosti léčebného konopí pro indikované pacienty. Výbor SSLB tento návrh plně podporuje.

 

16.) Výbor SSLB plně podporuje návrh na získání možnosti preskripce u preparátů celekoxib a venlafaxin pro algeziologickou specializaci. Dosud jsou tyto preparáty na trhu pouze s omezeným preskripčním povolením, nicméně jsou indikované pro léčbu bolesti. Celekoxib jako vysoce selektivní NSA pro rizikové pacienty a venlafaxin patří mezi doporučované antidepresivum pro léčbu neuropatické bolesti.

 

17.) Výbor SSLB souhlasí s udělením záštity nad 7. Algeziologickými dny konajícími se ve dnech 31.3.-1.4.2017 v Ústí nad Labem. Záštita je zpoplatněna dle dříve uvedených pravidel (odborné akce do 100 účastníků- 5000Kč, nad 100 účastníků 10 000 Kč.)

 

18.) Příští výborová schůze se bude konat v pátek 19.5.2017 od 10:30 hod. v Mikulově.

 

 

Zapsala: Arika Yvonne Nehasilová

Schválení zápisu: doc. MUDr. Jiří Kozák, Ph.D.